ทันตแพทย์จัดฟัน Orthodontics Dentist
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ใส่ฟัน Prosthodontic Dentist

อ.ทญ.สปัน เล็งเลิศผล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ปริญญาโท ) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Invisalign Certificated Doctor ( จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign )
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน อีไลน์ ออร์โธดอนติกส์
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทันตแพทย์จัดฟัน Orthodontics Dentist

ทพ. ธนพล ธีระพงษ์พันธุ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน อีไลน์ ออร์โธดอนติกส์
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันแอดวานซ์ออร์โธดอนติกส์เซ็นเตอร์


ทันตแพทย์รักษารากฟัน Endodontics Dentist

ทญ. ปิยะนุช ชนะจรัญวิทย์

 • ทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเอ็นโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมตามหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ จาก ทันตแพทยสภา
 • Certificate Advance Trainning In Endodontics จาก The University Of North Carolina School Of Dentistry


ทันตแพทย์รากฟันเทียม Implant Dentist

อ.ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จาก ทันตแพทยสภา
 • ได้รับทุนศึกษาทันตกรรมรากเทียมจาก Loma Linda University School of Dentistry California Usa


ทันตแพทย์บูรณะฟัน ใส่ฟัน Prosthodontic Dentist

ทพ. ธนวัต ฤทธิ์ขจร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Fixed Partial denture Laboratory training, 39 Dental Lab, Thailand
 • MSc, Prosthodontics, University of Minnesota, USA
 • Certificate of completion, Advanced Education Program in Prosthodontic, University of Minnesota, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics


ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก Oral Surgery Dentist

ทญ.ปิยวรรณ ด้วงดารา

 • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยและสมาคมรากเทียมประเทศเยอรมัน


ทันตแพทย์เด็ก Pediatric Dentist

อ.ทญ. อังสุมา ชลออยู่

 • ทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate Orthodontics (จัดฟัน) New York University, U.S.A.
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ทันตแพทย์ General Patient

ทพ. ธนรัต เลาหเวชวานิช

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต